HƯỚNG NAM - CUNG LY

 

MỆNH CHỦ

SINH KHÍ

THAM LANG

DƯƠNG MỘC

NGŨ QUỈ

LIÊM TRINH

ÂM HỎA

PHÚC ĐỨC

VŨ KHÚC

DƯƠNG KIM

LỤC SÁT

VĂN KHÚC

DƯƠNG THUỶ

HOẠ HẠI

LỘC TỒN

ÂM THỔ

THIÊN Y

CỰ MÔN

DƯƠNG THỔ

TUYỆT MỆNH

PHÁ QUÂN

ÂM KIM

PHỤC VỊ

TẢ PHÙ

ÂM THUỶ

LY (-Hỏa)

CHN  O

ĐOÀI  .

KHM  .

KHÔN  O

CN  .

TN  .

KIN  .

LY  O

KIN (+ Kim)

ĐOÀI  .

CH.

KHÔN  O

KH.

TO

CO

LY  O

KIO

ĐOÀI (- Kim)

KI.

LY  .

CN  O

TN  .

KH.

KHÔN  O

CHN  .

ĐOÀI  O

CHN (- Mộc)

LY  O

KI.

TN  .

CO

KHÔN  .

KH.

ĐOÀI .

CHO

KHM (- Thuỷ)

TO

CN  .

LY  .

KI.

ĐOÀI  .

CH.

KHÔN  .

KHO

KHÔN (- Thổ)

CN  .

T.

KIO

LY  .

CHO

ĐOÀI  O

KH.

KHÔN  .

CN (+ Thổ)

KHÔN  .

KHM  O

ĐOÀI  O

CH.

LY  .

CÀN  O

T.

CẤN  .

TN (-Mộc)

KHO

KHÔN  .

CH.

ĐOÀI  .

KIN  .

LY  O

C.

TO

CHÚ  Ý : O = tốt  ; . = xấu

 

TÍNH TUỔI  CUNG TRẠCH

                                            

CHỌN HƯỚNG NHÀ

 

 HƯỚNG NHÀ

HƯỚNG CỬA

HƯỚNG BẾP

HOÁ GIẢI